Elektronisk egenkontrol

Se standardbetingelser og vilkår for e-branchekodens elektroniske egenkontrol nedenfor.

Generelt

e-branchekoden’s elektroniske egenkontrol (“EBEE”) er et webbaseret egenkontrolprogram, der kan benyttes af restauranter, cafeer, kantiner, storkøkkener, bagerier, slagtere, fiskeforretninger, sushi og lignende detailbutikker, der i henhold til lovgivningen skal udarbejde et egenkontrolprogram. Programmet gemmer i henhold til krav fra det offentlige al dokumentation, ligesom de senest opdaterede risikovurderinger altid er tilgængelig og endelig modtager kunderne en påmindelse, hvis egenkontrollen ikke er ført samt når programmet skal revideres.

Disse generelle vilkår gælder for alle brugere af EBEE. Betingelserne accepteres i forbindelse med indgåelse af aftale om anvendelse af EBEE.

Priser

Prisen for at benytte EBEE fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, der kan ses på hjemmesiden www.e-branchekoden.dk.

e-branchekoden forbeholder sig ret til i hvert kalenderår uden varsel at regulere priserne med op til 8 % årligt. Ved prisreguleringer herudover forbeholder e-branchekoden sig ret til med 3 måneders varsel at regulere priserne efter forudgående elektronisk meddelelse til brugerne af EBEE. Herudover er e-branchekoden berettiget til at regulere priserne som følge af udefrakommende forhold, e-branchekoden ingen indflydelse har på.

Alle priser i henhold til prislisten er excl. moms.

Betaling og abonnement

Efter oprettelse som kunde i EBEE sender vi en faktura med en betalingsfrist på 14 dage. Typisk er første abonnementsperiode skæv, da fakturaterminen er den 1/1 og 1/7.

Det samlede abonnement opkræves over to gange med fakturatermin den 1/1 og 1/7. Vi sender en faktura med en betalingsfrist på 14 dage eller trækker betalingen automatisk via PBS, hvis du er tilmeldt PBS-betaling.

Der kræves et administrationsgebyr på 30 kr. pr. faktura, hvis du ikke har tilmeldt PBS-betaling. Ved tilmelding til PBS undgår du administrationsgebyret, og at din konto lukkes på grund af manglende betaling.

Manglende rettidig betaling medfører en påmindelse. Bliver det skyldige beløb ikke betalt efter påmindelsen, afbrydes – uden yderligere varsel – kundens mulighed for at benytte systemet.

Hvis kontoen skal åbnes på grund af manglende betaling, opkræves der et administrationsgebyr på 100 kr. på næste faktura.

Fortrydelsesret

I har 1 måneds fortrydelsesret på abonnementet fra det tidspunkt, hvor I har modtaget jeres velkomst email. Fortryder I jeres abonnement, bedes I skriftligt kontakte os via email på [email protected] og meddele, at I gør brug af jeres fortrydelsesret. I skal samtidig oplyse os om jeres firma navn, brugernavn og bankkonto, hvortil vi kan refundere jeres abonnementsbetaling.

iPad garanti (før oktober 2020)

Ved køb af iPad igennem e-branchekoden (tilbydes ikke mere) gælder Apple’s et (1) års begrænset garanti: Klik her for mere information

Kvalitets- og serviceniveau

e-branchekoden tilstræber at systemet er tilgængeligt 24 timer i døgnet året rundt. Dog er e-branchekoden berettiget til at afbryde driften, når teknisk vedligeholdelse eller sædvanlig vedligeholdelse kræver dette. Vedligeholdelser tilstræbes henlagt til perioden mellem kl. 24.00 og 06.00. Forud for planlagt vedligeholdelse vil kunden modtage elektronisk advis.

e-branchekoden garanterer at systemet kan benyttes til fejlfri driftsafvikling i 98 % af døgnets 24 timer beregnet over et år. Mindre betydningsfulde fejl, hvor enkelte funktioner midlertidigt er ude af drift, men hvor det i øvrigt er muligt at opretholde normal drift fragår ikke i systemets driftstid.

e-branchekodens eventuelle manglende opfyldelse af den garanterede driftstid af systemet medfører et forholdsmæssigt nedslag i prisen. Nedslaget beregnes som forskellen mellem garanteret og faktisk driftstid. Herudover har kunden ingen andre sanktionsbeføjelser overfor e-branchekodens eventuelle manglende overholdelse af den garanterede driftstid.

Driftsændringer, som kunden er ansvarlig for, samt udefrakommende driftsforstyrrelser eller afbrydelser af kundens netforbindelse og lignende, er ikke omfattet af ovennævnte driftstid.

e-branchekoden foretager dagligt backup af alle data, der er lagt i systemet af kunderne gennem EBEE. Sidst gemte backup anvendes såfremt der har været nedbrud og reetableringen af systemet nødvendiggør det.

Fortrolighed og brugsret

e-branchekoden samt kunden er forpligtet til at holde brugernavn og password hemmeligt, således disse ikke kan benyttes af tredjemand.

e-branchekoden har enhver ophavsret forbundet med systemet og kunden erhverver alene brugsretten til systemet i den periode aftalen løber.

e-branchekoden, kunden og evt. tredjemand har tavshedspligt vedrørende det enkelte aftaleforhold. Denne pligt består også efter aftalens ophør.

Kunden er ikke berettiget til at overdrage EBEE til tredjemand.

Forpligtelser overfor det offentlige

e-branchekoden stiller digitalt materiale til rådighed for kunden. Det er alene kundens ansvar at leve op til alle krav stillet af offentlige myndigheder i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens egenkontrolprogram.

Kost

e-branchekoden stiller et værktøj ‘Kost’ til rådighed hvor det er muligt at leve op til lovgivningen, men det er alene brugerens ansvar at sørge for at leve op til mærkningslovgivningen og de anvendte data er korrekte til evt. de labels man producerer.

e-branchekoden påtager sig ligeledes intet ansvar for de præsenterede data og den efterfølgende anvendelse heraf. Der kan således ikke gøres erstatningsansvar gældende, hverken for direkte eller indirekte tab for fx driftstab og avancetab.

Opsigelse

Aftalen kan til enhver tid opsiges af kunden uden at skulle betale udover den periode, der allerede er betalt for. Kunden får ikke penge retur for en eventuel resterende del af den periode, kunden allerede har betalt for. På opsigelsen modtager kunden en bekræftelse fra e-branchekoden.

Misligholdelse

I tilfælde af væsentlig misligholdelse fra den ene part, kan den anden part ophæve aftalen med et skriftligt varsel på 14 dage inden for hvilken periode den misligholdende part er berettiget til at foretage afhjælpning. Ved ophævelse afbrydes kundens adgang til at benytte EBEE.

Som eksempel på væsentlig misligholdelse kan nævnes:

  • Manglende betaling
  • Kunden efterkommer ikke vejledning fra e-branchekoden om afhjælpning af fejl og mangler, som kan tillægges kunden
  • Kunden undlader, efter krav fra e-branchekoden, at afbryde tilslutning af interne net, der på grund af fejl og lignende giver forstyrrelser i systemet
  • Kunden overdrager aftalen til tredjemand i strid med nærværende standardbetingelser

Ovennævnte opregning er ikke udtømmende.

Fejlmelding

Fejlmelding og support kan på følgende måde ske mandag til fredag mellem 8.00 og 16.00. Afhjælpning af fejl sker uden beregning for kunden med mindre fejlen eller manglen skyldes forhold som kunden selv er ansvarlig for. I disse tilfælde forbeholder e-branchekoden sig ret til at fakturere tidsforbruget efter sædvanlige takster.

Udefra kommende forhold

Kan kunden ikke benytte systemet på grund af forhold e-branchekoden ingen indflydelse har på, er e-branchekoden forpligtet til at påbegynde afhjælpning af fejlen hurtigst muligt, såfremt problemet rapporteres inden kl. 12.00 på alle ugens dage undtagen lørdag, søndag samt helligdage.

Force majeure

e-branchekoden er ikke ansvarlig i force majeure situationer.

Erstatning

e-branchekoden er ikke ansvarlig for eventuelle nedbrud eller på fejl på kundens hardware og fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med tab af data, såfremt disse skyldes forhold hos kunden.

e-branchekodens ansvar overfor kunden kan i intet tilfælde overstige et beløb svarende til det samlede beløb kunden har betalt i de forudgående 12 måneder, uanset tabets årsag og omfang.

Kunden skal holde e-branchekoden skadesløs for ethvert tab som e-branchekoden lider og for enhver udgift og krav e-branchekoden påføres af tredjemand, hvis dette skyldes kundens manglende overholdelse af aftalen.

Overdragelse af aftalen
e-branchekoden er berettiget til at overdrage såvel aftalen som udførslen af sine forpligtelser til tredjemand.

Uoverensstemmelser og værneting

Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem kunden og e-branchekoden om forhold der udspringer af denne aftale, kan kunden klage til e-branchekoden, der er forpligtiget til at behandle sagen inden 1 måned efter klagen er indgivet.

Såfremt kunden ikke får medhold eller klagen ikke behandles inden for ovennævnte frist kan kunden indbringe sagen for voldgift efter dansk rets almindelige voldgiftsregler.

e-branchekodens hjemsted og værneting er Gilleleje.

Bekræftelse af aftalen

Kunder og dvs. brugere af EBEE bekræfter den indgåede aftale og dennes vilkår ved at klikke på “Jeg accepterer”.

Ikrafttræden

Vilkårene i nærværende aftale træder i kraft den 1. januar 2022.